Tuesday, December 30, 2014

ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನೂ ಸಾಲದು

                                     ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಕುಡಿಕೆ  ಹೊನ್ನೂ ಸಾಲದು

ಇದೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು . ಈಗ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ .

ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲು ಇತ್ತು . ಅದರ ಮೈ ತುಂಬಾ ಗರಿಗಳು . ನವಿಲಿನ ಗರಿ ನೋಡಲು ಮೋಹಕ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಓರ್ವ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ಜಂಭವೂ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು .

ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಹುಳುಗಳಿಗಾಗಿ ( ತಿನ್ನಲು ) ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಳುಗಳಿರುವ ಬಕೀಟನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿತು . ಒಮ್ಮೆಗೇ ಅಷ್ಟು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು . ಬಾಯಿ ಚಪಲ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತು .

ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ , ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ . ನವಿಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ ತನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಗರಿ ಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ , ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿತು .

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಆತ ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದ . ನವಿಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಹುಳುಗಳ ಬಕೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು .

ಹೀಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ನಡೆಯಿತು . ನವಿಲು ಈಗ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿತು . ತಾನಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಕಷ್ಟ?

ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗರಿಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದವು . ಆದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತು . ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ . ನವಿಲು ಆರ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುವುದಾಗಿಯೂ , ಹೊಸ ಗರಿಗಳು ಬೆಳೆದ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ , ಈಗ ತಿನ್ನಲು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿತು .

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ . ಇತ್ತ ನವಿಲು ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು .

ನೀತಿ : ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು . 

Wednesday, December 24, 2014

Why is it not possible to catch a house fly easily ?

This question came into my mind after several attempts to catch a house fly which was sitting and again flying infront me . I got disturbed of my open eye meditation because of that !


According to my research , brain of house fly can sense , where exactly the threat is coming . Depending on that , it adjusts its posture suitable to escape .


For example , I am sitting on chair facing the table . House fly is on table . Remember , it is not facing me . It can not see me .Now I lift my hand to catch it . It has already sensed my motion may be because of vibrations which are appeared on air .A fly just takes a time of nano second ( 10^-9 ) to decide what to do . It adjusts its posture in such a way that it has prepared itself to fly BACKWARDS !


Likewise it does and escapes as I am trying to catch it in front . But if we change our strategy like that of fly , it will again come to know of it and like wise it changes its position !


Finally , I was fed of my unsuccessful efforts and stopped them before anyone come to know of it and I get scolding .


Conclusion : I thanked GOD for not making the brain of mosquito as sharp as that of house fly ! Otherwise no one ( not only me ) could kill a mosquito .

Sunday, December 21, 2014

KD as a killer in " adaalat "

Yesterday I had known that " adaalat " serial is going to have actors of CID serial .

As usual I sat infront of TV at 8 pm . The serial was full of twists and turns . To say the truth , I was actually sitting at the edge of chair in excitement .

Serial started at 8 pm and continued till 11 pm . I didn't move from chair at that time .

A true detective serial .

A godman was accused of murder of his follower . All the evidences were pointing towards him as killer . The case was taken by CID team and they filed a charge sheet against godman.

But godman approached KD as his defence lawyer . CID team was not happy as KD had taken the case . KD was successful in proving godman as non guilty much to the dismay of CID team.

But things got suddenly changed as godman himself got killed and KD was held responsible . Then again things got changed and now KD was released and CID inspector Daya was held responsible for murder of godman .

Now who is the real murderer ? Both KD and Daya are the heroes in their respective serials . To know that , I had to wait till the end holding my breath .

Friday, December 19, 2014

My new year resolution

Year 2014 is coming to an end . It is the time to take resolution for the new year .Just like me , my resolution is also very simple .I will not write blog articles daily .

WHY ??????

????????????


Daily blog writing requires more time to spend on computer . I have promised my mother that I will not KILL TIME .

Whenever I want to kill time , then I am going to write and publish blog post .


With a very heavy heart , the decision is taken !

Tuesday, December 16, 2014

Give respect and take respect.

It was the time when Abraham Lincoln was the president of USA.

Once Lincoln was walking with his friend . That time, they met a black man ( Negro ). By seeing Lincoln , Negro took out his hat from his head and bowed slightly infront of Lincoln in the gesture of showing respect to him.

Lincoln did the same thing to him.

Friend was seeing all these. After some time, he objected for Lincoln's action. He said " You are the president of this country. You must not do these silly things ". 

By listening to this, Lincoln smiled.

He said " If I don't do like this, pedestrian might have a thinking that President of USA, don't know how to show respect to others. It is always give respect and take respect. "

Friday, December 12, 2014

Open up yourself ....

The title is not having any connection with coca-cola ad !

There were 2 ants . Both were friends . They were separated at a young age. Now the elder of them stays near a sugar factory . Other one near the salt factory.

The ant near the sugar factory was healthy and stout . It was tasting sugar and various dishes made by sugar . It was very happy .

But it is not the same with the ant who stays near salt factory . It had to search for food . Everywhere heaps of salt . It was very weak.

Once sugar ant visited the house of salt ant . After seeing the condition of his friend , sugar ant invited salt ant to his house .

Salt ant prepared to leave . As a precaution , it packed some salt too . Why ?What if it don't like the food in new place ?!Both the ants reached the sugar factory . Sugar ant presented many sweets to its friend . But salt ant didn't like any of them.

Sugar ant was very surprised. Usually ants get attracted to sweets . But here , case is different. !

Finally , it found the answer.

Salt sugar before eating anything which is new to it , first tasting salt !

Hence, sugary dishes are not liked by it. It does't know the taste of sugar itself .

MORAL : If we don't open ourselves , we can not enjoy new things .

Monday, December 8, 2014

Think before doing !

Long ago, there was a youth who was very good at making beautiful pots. Let me call him as " Kumbaranna ". Eventhough , he was making good pots , he had a great ambition to make a pot which will never break.
One day , an angel passing by heard his secret wish. She decided to grant him the wish.
But before doing that , she wanted to confirm . She again asked him does he really want that boon to be granted ?
Kumbaranna said " YES ". Angel granted him the boon. Quickly , he prepared a pot to check . He slammed the prepared pot against the wall.

Pot didn't break !

Happily , he said to everyone in the village that he prepared a pot which will not break .
Hearing that , people thronged to his house to buy the pots . Kumbaranna was very happy.

But soon his happiness vanished. Why?

???


????

Because , now everyone has bought the unbreakable pot . If a pot don't break , why would anyone take the trouble to buy a new one ?!

Kumbaranna has closed his shop and searching for another job. He even has the slight hope of finding the angel and to ask her to take back the boon .

Thursday, December 4, 2014

Our works of previous birth affect our present life

Long ago , there was a shiv ling ( idol of God Shiv ) in open space . For that , a saint was offering prayers by decorating it with various flower garlands . After his departure , a thief was coming and he was hitting the shiv ling by throwing stones on it .

This continued for quite some time . Saint was always hurt by seeing what the thief was doing . But he didnt say a word as he was scared of him.

One day , when saint was returning after prayers , a mob attacked him and thrashed him and also looted him. But on the same time , a bag full of gold coins was spotted by thief and he was enjoying .

Saint was very disturbed when he came to know it. He wanted to know the answer since he was praying to God where as thief was hurting God.

God came in his dream and replied " It is all because of works done in previous birth . You were a killer and you were assigned death sentence . But you escaped from prison . Soldiers spotted you and then killed you .But you had repented for your action and hence in this birth you are serving me .

But the thief was a priest in his previous birth . During his last days , he had lost faith in me and died when he was cursing me .

Because of that , thief is still abusing me . But you had repented your action though you were a killer . Both of you got the same rewards depending on your fate . "

Tuesday, December 2, 2014

Why is Arjun named as Paartha ?

Arjun is the son of Kunti in Mahabharat .

Arjun is having another name as Paartha . There must be a reason for this. Paartha is the name derived from language Sanskrit.

In Sanskrit , son of Prutha is known as Paartha.  Kunti is having another name as Prutha . Arjun is the son of Kunti i.e. Prutha , hence he is Paartha .

Kunti is having another 3 sons too ---

They are ---
1. Yudhistira
2. Bheem
3. Karna

Karna is also the son of Kunti . But she had left him when he is born . This implies that above said 3 are also sons of Kunti . But they are not called Paartha . Its only Arjun

Monday, December 1, 2014

The origin of word hatrick

This term is widely used in cricket . Even in games of hockey and football , term is used.

Three successes of the same kind within a limited period is referred as a " hat trick ".

The term was first used in 1858 in cricket , when a bowler named HH Stevenson took 3 wickets in 3 consecutive deliveries .

The bowler was presented with a hat after that.