Tuesday, December 30, 2014

ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನೂ ಸಾಲದು

                                     ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಕುಡಿಕೆ  ಹೊನ್ನೂ ಸಾಲದು

ಇದೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು . ಈಗ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ .

ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲು ಇತ್ತು . ಅದರ ಮೈ ತುಂಬಾ ಗರಿಗಳು . ನವಿಲಿನ ಗರಿ ನೋಡಲು ಮೋಹಕ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಓರ್ವ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ಜಂಭವೂ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು .

ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಹುಳುಗಳಿಗಾಗಿ ( ತಿನ್ನಲು ) ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಳುಗಳಿರುವ ಬಕೀಟನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿತು . ಒಮ್ಮೆಗೇ ಅಷ್ಟು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು . ಬಾಯಿ ಚಪಲ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತು .

ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ , ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ . ನವಿಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ ತನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಗರಿ ಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ , ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿತು .

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಆತ ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದ . ನವಿಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಹುಳುಗಳ ಬಕೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು .

ಹೀಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ನಡೆಯಿತು . ನವಿಲು ಈಗ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿತು . ತಾನಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಕಷ್ಟ?

ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗರಿಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದವು . ಆದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತು . ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ . ನವಿಲು ಆರ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುವುದಾಗಿಯೂ , ಹೊಸ ಗರಿಗಳು ಬೆಳೆದ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ , ಈಗ ತಿನ್ನಲು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿತು .

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ . ಇತ್ತ ನವಿಲು ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು .

ನೀತಿ : ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು . 

Wednesday, December 24, 2014

Why is it not possible to catch a house fly easily ?

This question came into my mind after several attempts to catch a house fly which was sitting and again flying infront me . I got disturbed of my open eye meditation because of that !


According to my research , brain of house fly can sense , where exactly the threat is coming . Depending on that , it adjusts its posture suitable to escape .


For example , I am sitting on chair facing the table . House fly is on table . Remember , it is not facing me . It can not see me .Now I lift my hand to catch it . It has already sensed my motion may be because of vibrations which are appeared on air .A fly just takes a time of nano second ( 10^-9 ) to decide what to do . It adjusts its posture in such a way that it has prepared itself to fly BACKWARDS !


Likewise it does and escapes as I am trying to catch it in front . But if we change our strategy like that of fly , it will again come to know of it and like wise it changes its position !


Finally , I was fed of my unsuccessful efforts and stopped them before anyone come to know of it and I get scolding .


Conclusion : I thanked GOD for not making the brain of mosquito as sharp as that of house fly ! Otherwise no one ( not only me ) could kill a mosquito .

Sunday, December 21, 2014

KD as a killer in " adaalat "

Yesterday I had known that " adaalat " serial is going to have actors of CID serial .

As usual I sat infront of TV at 8 pm . The serial was full of twists and turns . To say the truth , I was actually sitting at the edge of chair in excitement .

Serial started at 8 pm and continued till 11 pm . I didn't move from chair at that time .

A true detective serial .

A godman was accused of murder of his follower . All the evidences were pointing towards him as killer . The case was taken by CID team and they filed a charge sheet against godman.

But godman approached KD as his defence lawyer . CID team was not happy as KD had taken the case . KD was successful in proving godman as non guilty much to the dismay of CID team.

But things got suddenly changed as godman himself got killed and KD was held responsible . Then again things got changed and now KD was released and CID inspector Daya was held responsible for murder of godman .

Now who is the real murderer ? Both KD and Daya are the heroes in their respective serials . To know that , I had to wait till the end holding my breath .

Friday, December 19, 2014

My new year resolution

Year 2014 is coming to an end . It is the time to take resolution for the new year .Just like me , my resolution is also very simple .I will not write blog articles daily .

WHY ??????

????????????


Daily blog writing requires more time to spend on computer . I have promised my mother that I will not KILL TIME .

Whenever I want to kill time , then I am going to write and publish blog post .


With a very heavy heart , the decision is taken !

Tuesday, December 16, 2014

Give respect and take respect.

It was the time when Abraham Lincoln was the president of USA.

Once Lincoln was walking with his friend . That time, they met a black man ( Negro ). By seeing Lincoln , Negro took out his hat from his head and bowed slightly infront of Lincoln in the gesture of showing respect to him.

Lincoln did the same thing to him.

Friend was seeing all these. After some time, he objected for Lincoln's action. He said " You are the president of this country. You must not do these silly things ". 

By listening to this, Lincoln smiled.

He said " If I don't do like this, pedestrian might have a thinking that President of USA, don't know how to show respect to others. It is always give respect and take respect. "

Friday, December 12, 2014

Open up yourself ....

The title is not having any connection with coca-cola ad !

There were 2 ants . Both were friends . They were separated at a young age. Now the elder of them stays near a sugar factory . Other one near the salt factory.

The ant near the sugar factory was healthy and stout . It was tasting sugar and various dishes made by sugar . It was very happy .

But it is not the same with the ant who stays near salt factory . It had to search for food . Everywhere heaps of salt . It was very weak.

Once sugar ant visited the house of salt ant . After seeing the condition of his friend , sugar ant invited salt ant to his house .

Salt ant prepared to leave . As a precaution , it packed some salt too . Why ?What if it don't like the food in new place ?!Both the ants reached the sugar factory . Sugar ant presented many sweets to its friend . But salt ant didn't like any of them.

Sugar ant was very surprised. Usually ants get attracted to sweets . But here , case is different. !

Finally , it found the answer.

Salt sugar before eating anything which is new to it , first tasting salt !

Hence, sugary dishes are not liked by it. It does't know the taste of sugar itself .

MORAL : If we don't open ourselves , we can not enjoy new things .

Monday, December 8, 2014

Think before doing !

Long ago, there was a youth who was very good at making beautiful pots. Let me call him as " Kumbaranna ". Eventhough , he was making good pots , he had a great ambition to make a pot which will never break.
One day , an angel passing by heard his secret wish. She decided to grant him the wish.
But before doing that , she wanted to confirm . She again asked him does he really want that boon to be granted ?
Kumbaranna said " YES ". Angel granted him the boon. Quickly , he prepared a pot to check . He slammed the prepared pot against the wall.

Pot didn't break !

Happily , he said to everyone in the village that he prepared a pot which will not break .
Hearing that , people thronged to his house to buy the pots . Kumbaranna was very happy.

But soon his happiness vanished. Why?

???


????

Because , now everyone has bought the unbreakable pot . If a pot don't break , why would anyone take the trouble to buy a new one ?!

Kumbaranna has closed his shop and searching for another job. He even has the slight hope of finding the angel and to ask her to take back the boon .

Thursday, December 4, 2014

Our works of previous birth affect our present life

Long ago , there was a shiv ling ( idol of God Shiv ) in open space . For that , a saint was offering prayers by decorating it with various flower garlands . After his departure , a thief was coming and he was hitting the shiv ling by throwing stones on it .

This continued for quite some time . Saint was always hurt by seeing what the thief was doing . But he didnt say a word as he was scared of him.

One day , when saint was returning after prayers , a mob attacked him and thrashed him and also looted him. But on the same time , a bag full of gold coins was spotted by thief and he was enjoying .

Saint was very disturbed when he came to know it. He wanted to know the answer since he was praying to God where as thief was hurting God.

God came in his dream and replied " It is all because of works done in previous birth . You were a killer and you were assigned death sentence . But you escaped from prison . Soldiers spotted you and then killed you .But you had repented for your action and hence in this birth you are serving me .

But the thief was a priest in his previous birth . During his last days , he had lost faith in me and died when he was cursing me .

Because of that , thief is still abusing me . But you had repented your action though you were a killer . Both of you got the same rewards depending on your fate . "

Tuesday, December 2, 2014

Why is Arjun named as Paartha ?

Arjun is the son of Kunti in Mahabharat .

Arjun is having another name as Paartha . There must be a reason for this. Paartha is the name derived from language Sanskrit.

In Sanskrit , son of Prutha is known as Paartha.  Kunti is having another name as Prutha . Arjun is the son of Kunti i.e. Prutha , hence he is Paartha .

Kunti is having another 3 sons too ---

They are ---
1. Yudhistira
2. Bheem
3. Karna

Karna is also the son of Kunti . But she had left him when he is born . This implies that above said 3 are also sons of Kunti . But they are not called Paartha . Its only Arjun

Monday, December 1, 2014

The origin of word hatrick

This term is widely used in cricket . Even in games of hockey and football , term is used.

Three successes of the same kind within a limited period is referred as a " hat trick ".

The term was first used in 1858 in cricket , when a bowler named HH Stevenson took 3 wickets in 3 consecutive deliveries .

The bowler was presented with a hat after that.

Sunday, November 30, 2014

Method to prepare raita

This raita's preparation I watched on TV. This can be served with pulao.


Required Ingredients ------


Curd - 3/4 cup
Chopped onions and tomato - 1/4 cup
Salt - to taste
Finely chopped coriander leaves
Kharada pudi - 1 table spoonMethod ----

Add onions , tomato , coriander leaves , kharada pudi , salt to curd. Mix them well. Now raita is ready to serve .

Friday, November 28, 2014

Why do house flies rub their legs always ?

This is the latest thing I observed . As I always sit on chair and stare at opposite wall and table ( according to mother , I am killing time ! ) , I observed that the house fly which was sitting on table was rubbing its forelegs continuosly . I wondered why ?

Flies rely on their compound eyes and antennae and hairs over them to sense the world around them .


They have to keep these sense organs clean so that they can fly with precision to find food and also to escape from its enemies.

Flies spend most of the time in cleaning their body . They not only clean their legs but they run their legs over the whole body , head and wings too .


Particles of dirt from body are picked up by its legs as it cleans and then the dirt is rubbed down the legs and thrown away .

Thursday, November 27, 2014

World's largest desert

This fact I have recently came to know . World's largest desert is Antarctic desert which is in South Pole .

What is a desert ?

Deserts are the areas that are extremely dry . They don't get much rain . The areas which have less than 10 inches of precipitation in a year are called desert . Deserts need not be hot always . They could be cold too . In general , deserts are the dry and barren places .


Antarctic desert which is situated in south pole is considered as world's largest desert . Both poles i.e. south and north are deserts .

Tuesday, November 25, 2014

How does aluminium foil keep things warm ?

Heat can be transformed by 3 mechanisms.

1. Conduction ( in solids )
2. Convection ( in fluids , either liquid or gas )
3. Radiation ( in gases)

When food is covered by aluminium foil , the air next to the food is trapped there.

Because of this , heat is reflected back to the food by the foil than dissipating heat to surroundings . Thus , it keeps the food warm.

Monday, November 24, 2014

KD as prosecution lawyer ...

Yesterday's " adaalat " serial had a sudden and pleasant transformation of lawyer KD . He had played the role of a prosecution lawyer instead of his usual role of defence lawyer .


Story goes like this ---- KD's friend got murdered . KD knew who is the murderer . The main problem in the case is beheaded body . Without knowing who's body it is , i.e. without tracing the head which is cut , law will not permit to move further.

Murderer knew this point . He challenged KD to prove him as culprit . He was so confident of his drafted murder plan that he wished to be his own lawyer !

But as each and every bad thing has to meet its end , KD was successful in cracking the case and to give the known murderer , the maximum punishment he deserves .

What is dry mouth syndrome ?

Dry Mouth Syndrome is a dry , uncomfortable feeling in the mouth that is because of decrease in the amount of saliva in the mouth.

Dry mouth syndrome is symptom of a underlying disease . A steady flow of saliva keeps the mouth moist in all times. The decrease in the amount of saliva in the mouth can result in tooth decay .

Many conditions can disrupt the production of saliva. Dehydration , drugs and medications , salivary duct infections , nerve problems are some of the reasons.

This problem can be treated by tooth examination or physical examination. 

Friday, November 21, 2014

How do painkillers work ?

I have got a joint break in my foot . Because of this , it is very painful to take steps . Doctor prescribed paracetamol type painkiller . Just in half an hour , I could take steps without pain .

But doctor had advised me to take complete rest as only the sensation of pain got subsided , not the pain itself . I was curious to know the working of it .

How did painkiller come to know , I am having pain in my foot ? I didn't tell !


Narcotics are also used to treat severe pain . But paracetamol type painkillers actually go to the source of pain and stop it .


HOW ?????????

When cells are damaged , they produce large quantities of an enzyme called " cyclooxygenase - 2 " . This enzyme in turn produces chemicals called " prostaglandins " . These chemicals send pain signals to brain and also responsible for swelling in that area .


Now , let's see what happens when we take painkillers orally or through an injection . Painkiller travels throughout body along with blood .

They target that area where the enzyme is produced and binds with them . Painkillers inhibit the enzymes from producing pain causing chemicals .

No pain causing chemicals means " no pain signal " !But remember , the cells in damaged site are still damaged . Medications are required for healing the damage .

Wednesday, November 19, 2014

What is viscosity ?

Viscosity is a measurement of how resistant a fluid is ,in attempting to move through it .

A fluid with low viscosity is said to be " thin " and a fluid with high viscosity , " thick " .

Example -----

Water has low viscosity as compared to honey , which is higher in viscosity .

That's  why when both are made to flow on ground , honey takes long time to cover the distance as was covered by water at the same time.

Tuesday, November 18, 2014

Wife of Indrajit

Indrajit is the son of Ravan of Ramayana . But his actual name is " Meghanaada " as clouds made sounds of thunder when he was born .

But Meghanaada got the name as " Indrajit " since he defeated king of devas , Indra . In Sanskrit , Indrajit means conqueror of Indra.

Article is about Indrajit 's wife . She is Sulochana . She has another name too , and it is Prameela . Sulochana was very brave.

She was the daughter of King of Serpents , Shesha Naaga . When she came to know that her husband i.e. Indrajit is going to fight with Laxman , who is the brother of Ram in battle ; she did not cry or tried to stop her husband from going to battle field.

She had expected the death of Ravan in battle field . When her husband died fighting in battle , she went Sati with her husband's funeral fire . There were films too named after her by the name Sati Sulochana. 

Sunday, November 16, 2014

The solution which surprised everyone

It is a village. Somanna was living in the village with his family consisting of his wife and 9 year old son. Son was very sharp minded .

Somanna has a shop in which he sell eggs. But now he is worried as he is not getting the profit by selling eggs. But it is not the same case with other shop keepers who are in same business.

Somanna tried to figure out reason. But he didnt find any. Because of this , he became more worried and restless.

One day , he was talking about his problem with his wife. His son overheard it and he asked his father to employ his mother to sell eggs.

As Somanna had no other choice , he decided to check this plan. To his surprise , plan worked and his business was going well.

Surprised Somanna asked for the reason with his son. Son replied " It is very simple. Your palm size is big . So the egg which is having normal size , looked small when you are selling it . But mother's palm size is small. So , the same egg looked big when she was selling it. Customers were happy thinking that they have bought a bigger egg ".

Somanna was happy for his son's keen observation.

Friday, November 14, 2014

Why can't an ostrich fly , eventhough it is a bird ?

I always wondered about it.

Ostrich , it is always referred as a bird . But it can not fly.

As the ages of Dinosaurs came to an end , some flying birds ( such as ostrich which was flying then ) , swooped in and took up the newly available niches  , preferred to stay on ground , growing larger over the generations , eventually losing the ability to fly .

Wednesday, November 12, 2014

Why did Gandhari blindfolded herself?

As we have seen in Mahabharat serial, Gandhari was always seen blindfolded herself. It is a very great act of her.

Bhishma wanted Gandhari to marry Dhritrashtra who was blind by birth. Now Gandhari took a decision.

Dhritrashra will never come to know how do Gandhari look like. Thats why even Gandhari blindfolded herself with a view not to see how Dhritrashtra look .

Tuesday, November 11, 2014

Umbrella Revolution

This is the name given to the protest by the students demanding more political freedom in the city of Hong Kong , China .

Till 1997 , United Kingdom had control over Hong Kong . They had developed the city in a democratic way . But China is a communist country . After getting control over Hong Kong , China began to curb the rights of common people .

This made people angry , specially students . They decided to show political disobedience . So , clashes between protesters and police are common .

Police are using " pepper spray " to disperse and arrest protesters . If a person comes in contact with this spray , he will experience burning sensation all over his body .

To protect themselves , protesters are using umbrellas to cover themselves . Thus , umbrellas have become the symbol of revolution and the name stuck.

Sunday, November 9, 2014

Krishna cursed his own son

This is the new story I have recently came to know.

Krishna and Jambavati had a son named Samba. Samba misbehaved so much that his father , Krishna became too angry with him. He wanted to tell in a good manner but Samba continued his bad behaviour. Krishna could not tolerate any more.

Finally Krishna told to his son , " I am so disgusted with you that I am cursing you . You will contract leprocy ".

Samba immediately started suffering with the disease. His body became disfigured. He was crying with pain.

His mother Jambavati was also present at that time. She could not see her son suffering. She pleaded with Krishna for mercy.

Finally , Krishna said to Samba " You go to river bank. Take bath and pray to Sun god. Again dip in river. You will get cured ."

At this time, Samba had realised his fault. Now he cant even get up . He pleaded with Krishna for pardon.

Finally Krishna became soft on his son and carried his son in his own arms to the river bank. He helped Samba to take the dip in the river.

Samba prayed to Sun God and apologised for his misbehaviour. He again took a dip in river and when Samba emerged , he was cured of disease.

Friday, November 7, 2014

Tulu funny saying ....

It seemed funny to me ....

kopo battandnd guvelgu laitanda aapunda ?!

ಕೋಪೊ ಬತ್ತಂಡ್ ನ್ದ್  ಗುವೆಲ್ಗು ಲೈತಂಡ ಆಪುಂಡ ?! Translation --

kopo =  ಕೋಪೊ  = anger
battansnd = ಬತ್ತಂಡ್ ನ್ದ್   = anger comes to mind
guvelgu =  ಗುವೆಲ್ಗು   = to earthen well
laitanda =  ಲೈತಂಡ     = if we jump
aapunda =  ಆಪುಂಡ     = will it be OK ?Summary -----

According to me , it is a funny saying . But it also gives us an advice . NOT TO TAKE DECISIONS IN A HASTE !

What we must do if we are angry ? We must sit in a cool environment , calm our mind . But this saying gives us an example of a person who in anger , ( unable to control his emotions or not knowing what to do ) , he just jumps to a well .!

Anger is a moment at which we lose control over ourselves . We do things which we are not supposed to do. But without taking decisions in a haste , if we sit silently we can clear things out .

Thursday, November 6, 2014

What is combustion ?

Combustion or burning can be defined as a chemical reaction that occurs between a fuel and the oxidising agent ; produces the energy in the form of heat and light.

We can write it as ,

Fuel + Oxidising agent ------- >  Heat ( light ) + combustion products

However , complete combustion is impossible to achieve .

I said oxidising agent , which need not be oxygen everytime . Even hydrogen will act as an oxidising agent.
Wednesday, November 5, 2014

Myth about crocodile tears

We often hear the phrase " crocodile tears " or ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು in Kannada.

The term is used to say about cheating of people when they ask for help saying their problems with tears in their eyes.

Not all but nowadays many people follow the same strategy .

Now we will look at whether and when a crocodile cries?

Crocodile produce tears when they eat. They tear apart flesh and eat large part of meat at once. They cry because they swallow too much air. The air touches the glands which produce tears and forces tears to flow down.

They swallow some stones to ensure fast grinding of food in their stomach.

Monday, November 3, 2014

Talking puppet

Yes , yesterday's " Adaalat " serial featured a talking puppet .

In the beginning , it was getting scary giving the feeling of a supernatural power inside the puppet . But later , puppet mystery is solved scientifically by lawyer KD .

The reason for writing this article is Manipal engineering college was mentioned in the serial !

First , I thought I heard it wrong . But KD mentioned the name twice . I felt very proud as I too studied in that college .

Sunday, November 2, 2014

Whom to follow?

Long ago, there was a man. He was very lazy. He was staying with his parents. Because of his lazy nature ,his old parents were worried. They were trying to change his mind by talking to him. But lazy son was unhappy and he left the house.

He reached the forest. As he was tired, he wanted to take rest. With fear of wild animals, he climbed the tree.

From top of the tree, he spotted a fox who had lost his both legs. Fox was crawling for its small works. It can not hunt and always at one place, hiding.

At that time, a tiger came with its dead prey and started eating it. Soon , his stomach was full and he left the remaining part on the ground and left the place.

Handicapped fox slowly came out of his hide out and started eating the left over meat. By seeing that,lazy man thought one need not work, food will come by its own.

He again went to his village and sat under a tree , hoping his food is on its way!

Time passed. People were passing infront of him but no one had paid attention to him nor they asked about his problem.

Hungry and thirsty , lazy man started blaming God for the injustice he was doing. God has given food for the fox but for him, nothing.

God replied " Fox was unable to feed itself as he was handicapped. It is MY duty to feed the fox. But you are able to do work. Dont compare yourself with fox. Compare yourself with tiger who has helped the disabled fox by sharing his food. "

Lazy man understood the teaching.

Saturday, November 1, 2014

Coconut crab or palm thief

This type of crabs are associated with coconuts.

They can climb coconut trees to pick coconuts , which it then uses and  opens to eat the flesh of coconut ! Adult coconut crabs feed on fruits , nuts , seeds .

They can not swim and will drown if forcibly put into water . It has adopted itself to live on ground .

Humans are the biggest threat to their lives  as people hunt them .


Tuesday, October 28, 2014

Why do hands of clock run clockwise?

This question always bothered me. Why do they run in this manner ? Why not in another way?

Mechanical clocks were invented in northern hemisphere . The inventors were trying to make a sun dial.

While watching Sun's movement from northern hemisphere , we have to face south. At this position, Sun will rise on our left , then above on our head and finally sets on our right.

On this logic, hands of clock were designed. Thats why the clocks of hand starts their journey from our right side , i.e. clockwise.

Saturday, October 25, 2014

Do not take decisions in a haste !

Few years back , there lived 2 boys in a village. They were friends. One of them went to Dubai for earning money . The other one remained in village , continued  to work as a fisherman.

The fisherman was jealous of his friend's destiny . Fisherman thought his friend must be living a luxurious life in Dubai . Fisherman was in poverty.

After some year , Dubai friend came to village . Now he owns a car , dressed in costlier outfit . wears gold chain and rings on his fingers.

Villagers were surprised after seeing his transformation from rags to riches . Dubai friend directly went to meet his fisherman friend.

In fisherman's house , Dubai friend gave a bag to his fisherman friend and said the bag is the token of friendship .

Though fisherman friend accepted it , in mind he was thinking that his Dubai friend is ridiculing him of his poverty . He didnt take trouble to open the bag also.

It was getting dark outside . It was a gloomy day same as the mindset of fisherman . Fisherman thought till the bag is with him , he will not get peace of mind.

He went to sea shore holding the bag. He could sense that bag is consisting of something . But still he didnt take trouble to examine it.

He sat on sand , in a dark he started throwing the inner content of bag into sea .  He didnt take trouble to see what is he throwing !

When bag is becoming empty , he wanted to count whatever is left behind . He got a shock of his life ....

There were PEARLS in it !

Friday, October 24, 2014

Tulu saying

ಪೊಣ್ ದ ಆಸೆಗ್ ರಾವಣೆ ಸೈತೆ , ಮಣ್ಣ ದ ಆಸೆಗ್ ಕೌರವೆ ಸೈತೆ 
ponn da aaseg raaavane saite , mann da aaseg kourave saite. 

Translation -

ponn = ಪೊಣ್ = woman / girl
aase = ಆಸೆ = desire
saite = ಸೈತೆ  = is dead
mann = ಮಣ್ಣ ದ = for land

Summary ---

This sentence states the entire story of epics Ramayan and Mahabharat .

How did Ramayan happened? It is because Ravan got lured of beauty of Sita and kidnapped her and kept her captive in Lanka. We can say that Ravan's attraction towards Sita is the main cause for Ramayan.
How did Mahabharat happened? Duryodhan or kourava didn't agree to give Pandavas their share in land. Pandavas fought the battle and won there.

In both the cases , Ravan and Kourava met their end because of their greediness.

Thursday, October 23, 2014

Why do vultures becoming rare in India ?

Indian vultures are becoming rare nowadays . They feed on the carcasses of dead animals .
But a drug named diclofenac is becoming the cause for death of vultures . How ?


Diclofenac is a common anti inflamatory drug that is administered to livestocks . It is used to treat symptoms of fever , pain associated with live stock . But this drug is fatal to vultures .

The vulture is exposed to this drug when it eats from the carcass of an animal that has been treated by this drug in its life time.

By this way , vultures are facing threat to their lives. Indian government has banned the use of this perticular drug.

Wednesday, October 22, 2014

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

                                      ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ 

ಒಮ್ಮೆ ೨ ಸಿಂಹಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ  ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದವು . ಎರಡೂ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ತಾನೇ  ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಠ .

ಸರಿ , ಶುರುವಾಯಿತು ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ . ತಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಬಲಾಡ್ಯರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡಲು . ಕದನ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು .

ಮೊದಲೇ ಬಾಯಾರಿದ್ದ ಸಿಂಹಗಳು ಈ ಕದನದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಶ್ಶ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ ಒಳಗಾದವು . ದೇಹದ ತುಂಬಾ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಒಸರಲಾರಂಭಿಸಿತು .

ರಕ್ತದ ವಾಸನೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು . ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು . ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡುವುದರಿಂದ ಪರರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಹೊರತು ತಮಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು .

ಎರಡೂ ಸಿಂಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದವು . 

Tuesday, October 21, 2014

Sudden climate change in Udupi....

This blog article is a poem , though it looks like a passage . I am not to be blamed for this !

Rain .... Rain ..... Rain ....
Nowadays , it is coming without a reason ;
Morning there is scorching temperature and sweating
By evening , dark rain clouds start gathering ......

Friday, October 17, 2014

Hanuman, a true Ram bhakth

                                   Hanuman, a true Ram bhakth

Those were the days of Sri Ram who was crowned as King of Ayodhya after returning from forest. His wife, Seeta was with him .

They were felicitating the persons who have helped them during their tough times. How they can forget Hanuman who was with him always?

Sita has gifted a pearl necklace to Hanuman which she was worn during her stay in Lanka. Hanuman received the necklace and started crushing each and every pearl.

All the people were laughing , thinking that it is one of his monkey acts. But Jambavant who was eldest among all the monkeys was puzzled by this behaviour of Hanuman.

He asked with Hanuman about the work he is doing? Hanuman replied " I am searching for the name of Ram in these pearls. They were worn by Sita who had spent her days in Lanka by chanting the name of Ram. The name must be some where hidden among these. "

This incident shows the impression of Ram on Hanuman. 

Thursday, October 16, 2014

The helping nature will benefit us

                                  The helping nature will benefit us

Long ago, in a village there were 4 youths. All of them had only one wish : they must be famous by overnight so that people will praise them. They went in search of a person who can help them in achieving  their goal. Finally their wish came true.

They met a saint who was residing at the borders. They all expressed their wish infront of him. Saint agreed to help them. But each of them has his own wish which is different from others. Saint come up with an idea. He showed them a bottle . If they unscrew it , saying their wish : that wish would be fulfilled. The plan was very simple !

All of them departed for their village carrying their individual bottle, by different means of transport. The first among them was little short , people were calling him as " shorty " . He made a wish that he must be tall and he unscrewed the bottle.

Whoa ! Some change has happened. The person who had wished to be taller , actually become tall young man ! Now he is taller than the coconut tree .

Second youth opened the bottle wishing that he should be immortal. Soon he got changed to a large stone ! Now there is no death for him.

Third youth was travelling on a ship. He wished if he have large amount of gold coins with him, he could live a happy life. Wishing that, he opened the bottle. Suddenly , there was the rain of gold coins on his head.It rained so much that the ship was full of gold coins and it sank in the water , so does he.

What about the fourth one ?

? ? ?


He had seen his fellow villagers wandering without any work to do. They were poor people. Hence, he wished that his fellow villagers must get work as well as wealth. Soon , a brown liquid started flowing from the bottle. It got submerged in the ground. From that time onwards, people were getting oil whenever they dug the ground.

Soon, his village has become prosper .

Wednesday, October 15, 2014

How do bees make honey ?

                                   How do bees make honey ?

We have all seen bees flying from one flower to another collecting nectar. But I had a big question. How do bees collect nectar from flowers and carry that it to beehive where they stay. They are not using buckets to collect !

For this operation, there are worker bees. They fly out from beehive in search of nectar rich flowers. Using their straw like projections, worker bees drink the liquid nectar and stores it in a special chamber inside its stomach. 

Within the honey stomach, enzymes break down the complex sugars of nectar into simpler sugars. Now the worker bee returns to beehive , regurgitates modified nectar to hive bee. This hive bee ingests the sugary offering and further breaks down the sugars.

It then regurgitates the modified nectar into a cell of honeycomb. Now these hive bees beat their wings furiously so as to evaporate the remaining water content of nectar. As the water evaporates , sugars thicken to form honey.

Once the work is finished, hive bees seal the honey into cells of honeycomb for later consumption. They are doing all these works, for themselves and not for us.

We humans kill these hardworking bees and take away the honey which was stored in honeycomb. I am feeling the cruelty of humans in snatching the food of others.

Tuesday, October 14, 2014

How to be superior?

Vishwamitra was basically a king. He attained the position of " brahmarshi " just to get revenge of Saint Vasishta.

Now everyone is praising him for his success. But Vasishta didn't care for it.

This annoyed Vishwamitra and he decided to kill Vasishta and went near his place.

At the same time, Vasishta was chatting with his students. One of his students questioned him on not congratulating Vishwamitra.

Vasishta replied " Vishwamitra has done a great job. But his ego and quick temper have become hurdles in his path. If he overcome them , then I will be the first one to congratulate him ".

Vishwamitra heard these words. He was ashamed of himself as he was proving Vasishta right !

He asked for forgiveness near Vasishta.

Monday, October 13, 2014

The value of patience

                                      The value of patience

There was a buddhist monk in ujjain. He didnt have food for past 2 days. He was very hungry and was searching for someone to feed him.

That time, he came near the house of a rich man. He asked for food with the watch man standing in corner.
Watchman allowed him to go inside, saying that his owner is rich enough to help him to quench his hunger. Inside, rich man was sitting with his friends. Monk asked for food to eat.

Rich man asked the monk to come to kitchen with him. Monk agreed and they both went inside the kitchen. Rich man mocked the action of serving meal. Monk didnt say anything. Even he pretended to have a tasty meal.

By seeing that,rich man apologised near monk for his behaviour and served him the real meal. He was checking the patience of buddhist monk , since Buddhist monks are known for their patience.

Saturday, October 11, 2014

Effect of cyclone Hudu-Hudu

It is raining since morning in our area . It is because of cyclone named Hudu - Hudu . Strange name . They can say the word once , why twice !?

I remember , small children , they identify things through the sound they make . When there is a thunder storm during rainy season , they used to call thunder as " gudu gudu " .

Now this cyclone is having the name " Hudu Hudu " . But it lacks " gudu gudu " !

The difference between good and bad people

                                The difference between good and bad people

Once, father asked his son to stay away from bad people. Son asked the difference between the two. That time, father did an experiment.

Father asked his son to get a piece of sandal wood as well as charcoal. Son brought them carrying them in his hands seperately.

Father asked the son to put down both of them. Son did. When he was putting down the sandal wood piece, his nose had a nice fragrance of sandal wood. Son's face was brightened. But when he is about to put down the charcoal, no smell instead his hand was blackened. Son instantly ran to wash his hand.

Good people always make others happier , like a sandal wood piece. Whereas bad people always give trouble to others like a charcoal piece.

Thursday, October 9, 2014

Violation of ceasefire ....

There is continuos violation of ceasefire
We must show the neighbour country , what we are ;
We have defeated them in Asiad hockey final game
Our strong armed forces will repeat the same
In battle field , and it is not a joke .

Tuesday, October 7, 2014

What is a blood moon ?

Tomorrow Oct 7 is a full moon day . That time , lunar eclipse is formed .


Why do lunar eclipses formed only on full moon days ?

A lunar eclipse is formed when Sun , Earth and FULL MOON all come in a straight line .

Earth's shadow will be on moon . During lunar eclipse , moon look coppery red because Earth can not overshadow moon completely . Some of reddish sunlight reaches moon thus making it coppery red .

Full moons of four total lunar eclipses on a row are called " Blood moons " .


The series began on April 14-15 , 2014. To identify this series , there must not be any partial lunar eclipses in between the row of lunar eclipses .

Tomorrow's moon is the second blood moon .

What is pixel?

                                         What is pixel?

Pixel is also called as Picture Element. It is widely used in digital imaging. It is the smallest addressable element in all points addressable display devise.

It is the smallest controllable element of a picture. It is often represented by dots or squares. Each pixel is a sample of an original image. Thus more pixels give us more accurate representation of original picture. Thus , in cameras we talk about their pixels range.

Sunday, October 5, 2014

What is the smallest seed in the world?

Smallest seed refers by its weight.

No. . .
It's not the mustard seed !

Seeds from orchids are considered as smallest seeds in world. One seed weighs only 0.81 micro grams. Orchid seeds are dispersed into the air like minute dust particles.

They come to rest on the upper canopy layer of trees and they germinate.

Friday, October 3, 2014

Why do balls dropped from different heights produce different levels of sound?

   Why do balls dropped from different heights produce different levels of sound?

Suppose we have 2 balls of same size. One we will drop from medium height. It reaches the ground with a sound. Now we drop another ball from higher height. It will also reach ground ( ! ) , but with a louder sound compared to previous one.

Before dropping the balls, they were in rest position. That time , they have potential energy. The level of energy changes compared to the height at which they are.

Balls release their potential energy as sound energy. Ball which is at a height lower to other ball has less potential energy compared to the ball at higher level. Hence, when this ball is dropped it produces a sound which is not as loud as the other ball at more height.

Thats why, in hydro electric power stations, collected water is made to fall from greater height . So that its newly converted kinetic energy has more force to turn turbine.

Thursday, October 2, 2014

Judging the superiority

Many people are travelling in the plane. As everyone know, there are 2 categories of seat arrangements in plane. Economy class and Business class.

One lady of fair complexion wanted a seat in business class. But as it was full, she had to sit on economy class. She had a feeling that travelling in economy class is inferior to her style of living.

But she had no other way out. She occupied her allotted seat . To her dismay , a person of dark complexion sat in the immediate next seat.

She didnt like the persons with dark complexion. She was thinking that they are disgusting. But now, she has to spend whole travel time with that type of person.

Soon, she called the air hostess.  She wanted her seat to be changed as she dont want to share the travel time with a dark skinned man.

Air hostess tried to convince her that it is the matter of just 2 hours. Also, there is no empty seat available . But lady was adamant.

Finally air hostess went outside in search of empty seat. She returned with a smile on her face. She came near the lady and said there is an empty seat in business class.

Lady prepared to leave. Air hostess stopped her and asked the man who is dark skinned to occupy the seat in business class !

Saturday, September 27, 2014

Mounam kalaham naasti ! ( No quarrel if we are silent )

                        Mounam kalaham naasti ! ( No quarrel if we are silent )

Long ago, a merchant was travelling to city. He was riding on a horse. On midway , he wanted to take rest for a while, hence he tied his horse to a nearby tree.

At the same time, a soldier had come on the way. Even he was riding on horse. He was about to tie his horse to the same tree where the merchant had tied his horse. By seeing that, merchant rised his objection saying that his horse is harsh and it will not mingle with other horses. If it finds other animals nearby , it will surely harm it.

Soldier heard this. But he laughed at the words and tied his horse to the same tree. Merchant didnt say anything.

Both of them left the place for a while. At that time, a fight started between the two horses. As merchant's horse was stronger, it has broken the leg of soldier's horse.

Now soldier's horse is injured and it was bleeding. After some time, both of them returned and soldier saw the condition of his horse and he was very angry.

Soldier went near a judge with a complaint against merchant. Judge heard the complaint and asked the merchant whether the allegations of soldier are true?

Merchant didnt reply. Judge asked the same question again and again. But merchant was silent all the time. Judge thought that merchant must be dumb and hence he was not answering. Judge told soldier " Since your rival party is not saying anything, I am dismissing the case. I cant give judgement . "

By hearing that soldier was very upset and said to judge " Merchant is doing drama. He can talk. He, himself had told me that his horse is harsh and it may harm my horse if I tie my horse with his . But I didnt listen. Now he is acting as a dumb ."

By listening to this, judge smiled and he said " Now you have told the truth.There is no fault of merchant . He had cautioned you against the action. But as you told , you didnt listen . "
Judge dismissed the case.

MORAL : Being silent, we can avoid many harmful situations.

Thursday, September 25, 2014

Don't underestimate me .....

Don't underestimate me and my ability
I will prove myself , and you will be sorry ;
Like Shabari had waited for arrival of Sri Ram
I am waiting for that " special day " to come .....

Wednesday, September 24, 2014

Why do they use peanut oil for cooking in submarines ?

All of us know what is a submarine. It is a warship which is designed to operate completely submerged in water for long periods.

Only peanut oil is used for cooking in submarines. Because it has a high boiling point. So it dont give smoke unless it is heated to a very high temperature.

Now what does it mean?

Let me explain ......

In our house , my mother use mainly coconut oil for cooking. Whenever she put oil to vessel , it gives smoke as soon as it gets heated up. At that time , mother opens window doors and the smoke goes outside and kitchen becomes smoke free.

Now let us imagine the situation in submarine. They can't open window doors as we do in our house ! Reason is simple. Water comes inside and submarine will get drowned in water.

But peanut oil is not giving smoke unless it is heated to very high temperature . So , it can be safely used in submarines for cooking .


Sunday, September 21, 2014

How does a door closer work?

Recently , I had visited psychologist. When I reached his room , I opened the door of room easily . I entered in and turned to close the door . My father said no need of it , it will close by itself . Then I saw a cylinder like structure on the top of the door inside.

I had seen this arrangement in many places. Father explained me that it is used to prevent the door from banging shut . I was curious to know the working of it.

I was right! There is a  spring inside the cylinder. It is not only the spring , it also contains an air cylinder . When we open the door , the cylinder fills with air .

When the door is closing , the spring pushes a piston which forces the air out of the cylinder . The out flowing rate of air can be controlled depending on the closing rate of door.

The leaking of air occurs through a small hole , producing a hissing noise too.

What if we try to close the door forcibly ? 

This was the question raised in my mind after knowing the work of a door closer. We can try this . But whatever the force with which we push the door to close , we can feel a force which is trying to nullify our own force. I think this must be the force of the air which is stored inside the cylinder .

Friday, September 19, 2014

Why do Marshall Islands sueing India ?

Marshall Islands is a tiny country in northern Pacific Ocean .

Why is it suing India ?

Marshall Islands has filed case in International Court for Justice against nuclear arm powered countries which are ----
1 . USA
2.UK
3.France
4. Russia
5. China
6. Israel
7. India
8. Pakistan
9. North Korea

For their failure in keeping the promises regarding disarm of nuclear weapons.

Marshall Islands itself were the testing center for nuclear arms of US.in 40's.

People of this tiny countfy dont want any compeansation but to be ensured a disarm of nuclear weapons which pose threat to coming generation.

Wednesday, September 17, 2014

Was Radha married to Krishna?

We all know about Radha and Krishna. They were childhood friends. Radha and Krishna were close to each other.

But Radha is NOT the wife of Krishna.

There are several theories about Radha's life. As child marriage was common in ancient India ( practice is still there ) , some say she was already married and was a child widow.

Some say after departure of Krishna from Vrindavan , she was forced to marry another cowheard by the name Ayanghosha .

Some even say she married a soldier from King Kamsa's army to take revenge against Krishna for betrayal of her love.

But one thing is sure. She didn't marry Krishna .

Tuesday, September 16, 2014

Today is Krishna Ashtami .....

Today , in Udupi we celebrate Krishna Ashtami . Today God Krishna's 5242nd birthday .

When Krishna was born , it was raining heavily in Mathura . Today also , it is raining since morning . But devotees don't care for this rain . We continue our celebration.

In Udupi , ashtami is incomplete without " hulivesha " . Today also , people changed themselves as tigers ( huli) and have started performing .

I like the music they play when they are performing the act . It is a symbol of ashtami . When Krishna was born , everyone including wild animals like tigers had visited the God .

To remember that occasion , people play hulivesha on Krishna's birthday .

Today , mothers dress their children as Krishna . In Vrindavan , Yashoda had looked after Krishna and she had witnessed the " leela " (action ) of God in his childhood .

It is a dream of every mother to have Krishna as her child . That's why mothers dress their children as Krishna.

There is a competition between these children who were dressed as Krishna . It is called " muddu krishna " competition .

I watch all these programmes on TV .

Monday, September 15, 2014

Interesting episode of Adaalat

Yesterday's episode of "Adaalat" serial was too good. I watched it twice , on TV and on internet .

Story goes like this ------

4 people , boss with his 3 assistants enters a sealed room to take steam bath .

When they were inside the chamber , boss gets murdered . Quickly , the receptionist latches the door from outside .

Now no chance for the murderer to escape from scenario . But all the other 3 assistants were bare handed . All of them denied that they did murder.

But lawyer KD cracked the case and nailed the murderer . The murder was done by an unusual weapon that I didn't have slightest idea .

A must watch episode !

Sunday, September 14, 2014

Is United Kingdom , a country?

We can call United Kingdom as countries within a country.


United Kingdom is the union of 4 regions which were once seperate countries.

They are -----


1. England
2. Scotland
3. Wales
4. Ireland

Though most part of Ireland is now independent , Northern Ireland is a part of United Kingdom.

Saturday, September 13, 2014

Krishna's skill of diplomacy

It was the time of samudra manthana ( churning of sea ). Things were coming out by churning of milk sea.

Like wise, the tree of " parijata flower " had come out. King of devas, Indra had planted the  tree in his garden. Once , the scent of its blossomed flower had reached earth.

Krishna' s crowned wives , Rukmini and Sathyabhama had liked the aroma and wanted to have the tree in their garden. For that , they had pressurized their husband , Krishna to get the tree for them. But the tree was in Indra's garden.

Krishna fought with Indra , brought the tree to his wives. Now fight started between wives of Krishna , Rukmini and Sathyabhama for the tree.

Krishna thought of a plan and planted the tree in Sathyabhama's garden in a place which is nearer to Rukmini's house.

Now , the root and stem of the tree is in Sathyabhama's house but the part in which flower happens , that part will be in Rukmini's garden !

By this way , without hurting anyone's feeling , Krishna solved the problem diplomatically.

Friday, September 12, 2014

Killing of demon Bakasura by Krishna

This demon , Bakasura , must not be confused with the other demon having the same name. This demon is the brother of Putana , a demon woman who tried to kill baby Krishna by breast feeding him on direction of King Kans.

After knowing the news of killing of his sister Putana by Krishna , Bakasura wanted to take revenge . He knew that Krishna and his friends will come to banks of river Yamuna with their cow herd. He took the form of a huge duck ( baka in Sanskrit ) and sat near the banks.

Krishna's friends were afraid of this huge bird. News was heard by Krishna. Krishna wanted to see the special bird .

But as he came near of it, the bird swallowed Krishna ! But because of Krishna's glowing effulgence, it felt burning sensation in its throat and quickly throw him out.

After this unsuccessful attempt to kill Krishna , now demon is trying to kill Krishna by pinching him in its beaks.  At that time, Krishna caught hold of the beaks of gigantic duck and bifurcated its mouth , thus killing the demon. 

Thursday, September 11, 2014

Krishna janmashtami celerations started in Udupi . . . .

According to solar calender , Krishna Janmashtami falls on Sept 16 . Celebrations of birthday of God Shri Krishna have been started in Udupi .

Every year , we celebrate Krishna's birthday . Even I share a common thing with Shri Krishna . ( only in this matter ! ).

My birth star is also " Rohini " , same as Krishna's birth star .

Similarity ends here . . . . !

Wednesday, September 10, 2014

Why is milk white?

Milk is white. It is because of a protein called Casein.

The cream found in milk contains white coloured fat.

Another reason is milk contains casein. The molecules of casein reflect all the colours of rainbow spectrum which has Violet , Indigo , Blue , Green , Yellow , Orange and Red. Because of this, our human eye thinks milk looks white.

If milk absorbs all these colours, then it would look black !

Tuesday, September 9, 2014

Why do they use BVOs in soda ?

BVO ----- Brominated Vegetable Oil

Recently , there were reports saying that soft drink manufacturers like Pepsi and Coca Cola were asked to remove BVOs from their products.

Why do they use it ?

Soft drinks are actually acidified , sweetened water and the artificial colour and flavours added to it are not completely soluble in water. Hence they are first made to dissolve in vegetable oils.

To keep them intact for a longer period , they are brominated . But this bromine , inhibits the absorption of iodine by thyroid glands in our body .

Thus , it results in thyroidal problems . Thats why use of BVOs are banned in soft drinks.

Monday, September 8, 2014

After all , commonsense is required !

There was a fast runner. He had won gold medals i.e. he came first in many of the running competitions , he had participated.

He was little proud of this fact. Once , a thief broke into his house. He had collected all the valuables present in the main hall of house . Then he spotted various medals which were arranged in the show case. He was having a look at them.

At that time, fast runner was woken up by the sound and he came down. He saw the thief staring at the medals.

Now , thief was aware of fast runner's presence and he started to run from the scene carrying his collected bounty. Fast runner too started chasing the thief.

Both were running. Thief at the front and fast runner behind him. Thief was also a good runner . Fast runner could not catch him , though he had won in many running races.

This fact irked him. A thief , who became a runner because of circumstances, is defeating him , a recognised fast runner !

Finally, fast runner wanted to end this race and he came with an offer . Both of them must reach the near by police station. Whoever reaches first , he would be considered a true fast runner !

This idea was accepted by the thief. But he put one condition i.e. both of them should start the race together.
Fast runner agreed. Both of them started running. Fast runner ran... ran... he didnt have time to see where is his competitor.

Finally, he reached the police station. Feeling proud that he had won in race, he turned behind . But there was no thief!

Thief had escaped with the bounty , he was carrying. Fast runner got fooled .

Saturday, September 6, 2014

Capital of Lakshadweep islands

Lakshadweep islands are the group of islands off south western coast of India.

Lakshadweepa means one hundred thousand islands. But only 10 of them are inhabited.

The islands form the smallest union territory of India. The islands form single district and " Kavaratti " serves as the capital .

Main occupation of people here is fishing and coconut cultivation . The area comes under the jurisdiction of Kerala High Court.

The islands select one representative as it forms single district.

Why do golf balls have dimples on outer surface ?

We know that a golfer hit a ball so that it will be in the hole or near to the hole .

It is not as simple as it sounds . Holes may be in a place which is very far from golfer .

Dimples maximize the distance , a golf ball travel . Science of aero dynamics is behind this phenomena .

Dimples reduce the drag on a golf ball by redirecting more air pressure , behind the ball rather than its front portion .

This higher level of pressure behind the golf ball helps them to go far distances ..

Friday, September 5, 2014

Swayamvara of Nala - Damayanti

                        Swayamvara of Nala - Damayanti

Once King Nala was wandering in his garden. At that time, he caught a swan . Fearing for its life, Swan said to Nala that there is a beautiful girl named Damayanti. If Nala wish, it can act as a messenger between them.
Handsome and still unmarried Nala agreed for the plan. Swan started describing the beauty of Damayanti. After hearing that, Nala was in really in love with Damayanti.

Same swan went near Damayanti and said good words about Nala. After hearing all these words, Damayanti secretly started loving Nala.

Damayanti's father had arranged a swayamvara for marriage of his daughter. In swayamvara, Damayanti has to put garland around the neck of prince who has come for swayamvara .

Damayanti had seen the picture of Nala. She had decided that she would garland him. But as she was very beautiful, 3 devas too wanted to marry her.

They came to know that Damayanti is in love with Nala. Even they attended the swayamvara by disguising themselves as Nala.

On swayamvara podium, Damayanti didnt look at any of other prince and she was searching for Nala , holding garland.

To her dismay, there are not 1 but 4 of them. !Now she was confused. She figured out some one has disguised themselves as Nala. Now it is upto her to find out real Nala !

All the 4 were standing next to each other. Real Nala was too anxious to know the result.

Damayanti came near the first one. She looked at his eyes. Moved near the next one. Similarly, she examined all the 4 of them.
Finally she put the garland around the neck of one of them. He was the real one!

How did she figured out?


Very simple. The other 3 except the real one , were devas. Devas can not act as humans though they had disguised themselves as a human being.

Devas dont blink their eyelids.

But the real Nala did !

Likewise, Damayanti got her real Nala.

Wednesday, September 3, 2014

The countries who will get visa on arrival in India

When we travel to another country, we must seek permission from the authorities of that country for our stay. Even India is not an exception.
But Government of India gives visa free entry to citizens of following countries. They can remain in the country without any limit of stay. They are ---

1 . Bhutan
2 . Nepal

But citizens of some countries are granted visa on arrival for a single day upto 30 days in India. They are --

1 . Burma
2 . Cambodia
3 . Finland
4 . Indonesia
5 . Japan
6 . Laos
7 . Luxembourg
8 . New Zealand
9 . Philippines
10 . Singapore
11 . Vietnam
12 . Republic of Korea 


Tuesday, September 2, 2014

ತುಳು ಜೀವನಾನುಭವ

ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ ಏಪಲ ಆಜುಜಿ , ಉಡಲ್ದ  ಬ್ಯಾನೆ ಏಪಲ ಮಾಜುಜಿ . 

ಕಡಲ್ದ = ಸಮುದ್ರದ
ನೀರ್ = ನೀರು
ಏಪಲ  = ಯಾವತ್ತೂ
ಆಜುಜಿ = ಆವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
ಉಡಲ್ದ = ಹೊಟ್ಟೆಯ
ಬ್ಯಾನೆ = ನೋವು
ಮಾಜುಜಿ = ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

ಇದು ಒಂದು ಜೀವನಾನುಭವ . ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದರೂ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಆವಿಯಾದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ , ಅದೇ ತರಹ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ( ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ) ಗಾಯ ಅಥವಾ ನೋವು ಯಾವತ್ತೂ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 

Monday, September 1, 2014

Why did Ravan have 10 heads?

                               Why did Ravan have 10 heads?

I think Ravan may not be having 10 heads as we see in photos and dramas. It is just a symbolic way to tell that Ravan was very intelligent . To express his intelligence level, which was equal to intelligence of 10 people , our ancestors might have projected him as having 10 heads.

Thursday, August 28, 2014

Less known form of God Vishnu - God Hayagreeva / Hayavadana

Lord Hayagreeva is an incarnation of God Vishnu . He is a horse faced God and an epitome of intelligence . He is also the guru of Goddess Saraswati.

The purpose of God taking this incarnation is interesting . There was another one by the name Hayagreeva - a demon .

Even he is  horse headed . He got a boon from Goddess Durga , that he can be killed only by one more Hayagreeva just like him . 

This boon instilled a sense of invincibility and he started harassing the Devas . Devas asked God Vishnu to help , but despite a long struggle , even Vishnu was unable to kill Hayagreeva.

Tired as he was , God Vishnu returned to Vaikuntha and began meditation to rejuvenate himself. But demon Hayagreeva's torture increased more and again Devas approached Vishnu for help. But they were unable to rouse him from meditation.

Devas asked the swarm of termites to assist in waking up Vishnu from meditation , by gnawing him from their sting . However , the blow of sting was so severe that Vishnu's head was severed from his body .

Devas were mortified by this and prayed to Goddess Durga to help them . She then told them about her boon to demon Hayagreeva , and asked Devas to attach the head of a horse on God Vishnu .

Brahma attached the head of a white horse to Vishnu's body. Revived Vishnu entered the battle field and killed demon Hayagreeva . This incarnation of God Vishnu is known as " Hayagreeva / Hayavadana " . Saint Vadiraj of Sode mutt was worshiping him .  

Wednesday, August 27, 2014

Where do you go , my lovely .....

This song , sung by band No Mercy has recently entered my list of favorite songs.

This song describes the pain lover is undergoing , with the sudden departure of his lover.

He was asking his lover to come back . Why am I fond of this song?

Even I am facing the same situation. My boyfriend , who was regularly meeting me , suddenly he has forgotten me !

Everyday I wait for him ....

......

.....

Today morning , I saw him walking on the road. I called him by name . But he didn't turn to have a look at me.
Why are boys like this ? 

All species representing boyhood in nature are same . Be it humans or animals. My boyfriend , Gunda , a tomcat ,  nowadays just ignores me !

Tuesday, August 26, 2014

Tulu Saying....

kopo battndnd guvelgu laitanda aapunda ?!

ಕೋಪೊ  ಬತ್ತಂಡ ಗುವೆಲ್ಗು ಲೈತಂಡ ಆಪುಂಡ  ?!

Version of Tulu , I speak

ಕೋಪ ಬತ್ತನ್ದ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗು ಲೈತಂಡ ಆಪುಣ ?

Translation ----

kopa = angryness = ಸಿಟ್ಟು
battnda = has come =   ಬಂದಾಗ
guvelgu / uggelgu= well = ಬಾವಿಗೆ
laitanda = to jump = ಧುಮುಕಿದರೆ
aapunda / aapuna = is that right = ಸರಿಯೆ ?

Summary ---

This saying clearly states that we must not loose our control when we are angry. Suppose one day we are disturbed and agitated on some reason on others. At that time , without thinking if we jump into a well , then solution to the problem is not achieved . Instead we are losing our own life.

Hence, it is advisable to sit calmly and to sort out solution.

Monday, August 25, 2014

Is a cashew , fruit or nut?

                              Is a cashew ,  fruit or nut?

The cashew is actually a dry fruit , that is termed as nut. The part we eat , contains stored food for developing plant.

We see swollen part hanging from tree. This is called as " cashew apple ". It is the swollen base of stem. ( ತೊಟ್ಟು ) .

The part we eat, we call it as cashew nut , has a dry shell . We must pry over it since it is toxic.  

How do pigeons find their way home?

                               How do pigeons find their way home?

In earlier times, before the invention of modern communication means, people used pigeons to give news to another person lived in a far away place.

Letters were tied to their legs and they were made to fly. Like this , pigeons were the means to carry secret messages as no one try to catch and question them !

There are lot of theories explaining the behaviour. They were reaching the destination and after the completion of work, they were returning to their original place too. That does mean that they remember their way.

Other theories are ---

1. Pigeons use position of Sun magnetic field to find their way home.
2. Pigeons use land marks to find their way home.
3. Pigeons build a memory map to find their way home.

But it is still a mystery for the behaviour of pigeons .

Friday, August 22, 2014

Unwanted guest in our house ....

Day before yesterday night , we ( house members ) went to bed early . It was raining outside . There was total darkness inside the house .....

.......

......

There was electricity supply . We had switched off all the lights .....

......


......

I was sleeping ....

....

...

Suddenly , there was a loud noise ...


I was awakened by the noise . I rubbed my eyes. Looked at the time. It was half an hour past midnight . At the same time , I heard one more noise of something fallen to ground .I went in search of source of noise .


It was coming from our kitchen ......

I switched on the light .


There it was .....

fast running , a MOUSE !

I alarmed others . Why only I must lose my sleep ?!


Let others also face the same . Equal justice must be done .....!


My father saw the condition of kitchen. He said it is done by a mouse and he would bring rat poison next day .


Yesterday night , we kept rat poison in our kitchen .


Today morning , we saw that mouse had eaten the poison cake.


Suddenly , I felt sorry for the mouse . It must had thought we kept the cakes for it to eat . It is unaware that it is poison. It is going to have a tragic death  .....

But this mouse is an unwanted guest . Every one has right to live . But not by troubling the lives of others .....

Thursday, August 21, 2014

How to pray to God?

                              How to pray to God?

Once a Sufi saint was attending a gathering. Question arises on presence of God. If there exists God, then how to pray to him?
One man got up and said he heard that there are 7 types of hell. After death, according to our deeds, we are allocated to one type of hell. To escape from this punishment , we must pray to God to help us. Another man got up and said that there are various types of heavens. We must pray to God to achieve the feat of entering into the heaven.
Sufi saint was listening to everything , but not talking. Finally , question has been put forwarded to him. Then he said "  we must not pray to God to achieve something. We must treat him as a friend. How we share our happiness and sorrow with our friends, same way we must communicate with him. Praying with returns in mind is not good ".
We also pray to God for returns. But sharing our difficulties and also our good moments with Him make us internally strong.

Wednesday, August 20, 2014

ನಾನಾಡುವ ತುಳು ಭಾಷೆ

                                                  ನಾನಾಡುವ ತುಳು ಭಾಷೆ 

ನನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳು . ತುಳುವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ . ತುಳುವರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ . ಅಂತೆಯೇ ಅವರಾಡುವ ತುಳುವೂ ವಿಭಿನ್ನ .

ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ತುಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ) ತುಳುವಿಗಿಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ . ಆದರೂ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ .

ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ . ಆದರೂ ಕೆಲವು ನಾವಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ , ಇತರರು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು .

ನಾನಾಡುವ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು . ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನಾಡುವ ತುಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸೀಮಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ .

ಆದರೂ ಇತರರು ಆಡುವ ತುಳುವಿನ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆ . ಅಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡಲೂ !

Monday, August 18, 2014

Why there was no Janmashtami celebrations in Udupi , yesterday?

Whole state as well as country celebrated Krishna Janmashtami yesterday on Aug 17 .

But in Udupi , no celebrations were there . In tulunadu , we follow solar calender . Yesterday's Ashtami was celebrated following Lunar calender.

As per solar calender , Ashtami is going to be celebrated on Sept 17 and 18 in Udupi

Even our cable operator didn't celebrate ashtami . I mean he didn't telecast any ashtami related programmes though in Mangalore , they celebrated ashtami yesterday.

Sunday, August 17, 2014

What is Fibonacci series?

We are familiar with Fibonacci series. It is a series of numbers in which each number is the sum of two preceding numbers. 

0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , .....

The order is got like this ---

First we start with 0 and 1.
Next number is obtained by adding 0 and 1.
i.e. 0 + 1 = 1
      1 + 1 = 2
      2 +  1 = 3 etc
We can say that by adding the number with the previous number , we get the next number.

X n = X ( n-1 ) + X ( n-2 )

where X n = term number " n "
X ( n-1 ) = previous term of n , i.e. ( n-1 )
X ( n-2 ) = previous term of ( n-1 ) i.e. (n-2 )

Friday, August 15, 2014

PM's speech , addressing the nation on Independence Day

Today , Aug 15 is our Independence day .

My father had switched on TV and started browsing for Doordarshan channel to watch the speech of our PM , Narendra Modi on 6.30 AM itself .

But soon he was becoming impatient . PM's speech has not started yet.  I asked him to switch OFF TV and said I will inform him when the speech gets started .

Father switched OFF TV . I took the chair and sat in the balcony . Father was surprised by seeing me sitting on balcony .

I assured him not to worry , I will inform him on beginning of speech .

Time passed..........

.....


I was right ! Soon I heard the loud voice of bursting crackers ......

I asked father to switch ON TV as PM has started his speech.

PM was addressing the nation . Even I joined my father to listen to the speech . ...

By hearing the speech , I started to feel proud to born as an Indian.

At the end of his speech , when PM said Bolo Bharat Mata ki ..... Without hesitation I said Jai .
similarly for , Jai ...... Hind .
Vande ....... Mataram.

All of us , stood up for national anthem .

Thursday, August 14, 2014

Why is Australia called continent whereas other islands not?

                      Why is Australia called continent whereas other islands not?

When I was in school, by seeing the atlas I often wondered why is Australia called continent , though it looks like an island !

There are many islands . They could be called continents. Why only Australia?

The fact for granting continent status to Australia is purely geological. Australia is often called as " island continent ".

Australia sits on its own tectonic plate. Also, its flora and fauna are unique to itself. Can we find Kangaroos living in other places than in zoos?

But though Australia is a developed country , most of its places are actually deserts ! No human can live in that part.

Australia's famous cities and also the places where people live, mostly are situated near the sea shore. Australia is a barren continent .

Wednesday, August 13, 2014

ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಟಿ . ವಿ . ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ .

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ
ಶುಂಟಿ
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಉಪ್ಪು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ , ಶುಂಟಿ , ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ , ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು  . ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು  . ಈಗ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ . 

Tuesday, August 12, 2014

Why do bananas get blackened as they age?

Unless mishandled, we can see that bananas become black skinned as they ripe or age. If they are untouched, then also the process occurs.

The hormone which is found in the skin of banana, Ethylene , transforms a green banana into appealing yellow colour of fruit . Ethylene continues the ripening process and eventually turn banana into black colour.

If we place banana in refrigerator , in order to keep it away from getting blackened, it goes black prematurely !

I had tried this and got a good scolding from my mother.

Friday, August 8, 2014

Anger of Gunda ....

Today morning , I was alone in the house . Gunda had come to meet me. ( I know I have used these  words many times . But Gunda always do like that . What to do ? )

He saw me through the window and came running towards me . We both sat together talking . He was talking loudly since I was inside the house and he , outside.

Suddenly it was cloudy. I excepted rain to come at any moment . So , I said to Gunda in Tulu , " Mugal aand , illag po " ( It is getting cloudy , go to your house )

But Gunda remained talking . He didn't care for my words. Finally rain started pouring down. Now Gunda is stuck . He saw my face with an expectation.

But  how can I let him in ? I was alone in the house . I said the same to him . He understood my dilemma and he sat in the corner waiting for rain to subside.

Finally rain has stopped. Gunda prepared to leave . Seeing that , I wanted to wish him a ' bye ' . I stretched my hand outside and started waving .

Suddenly , Gunda turned back . He came near the window. He scratched my hand in anger ! I quickly took my hand back .

This is the way Gunda shows his anger . He has big , big nails which are very sharp just like a lion . Anyway , both of them belong to same family .

Thursday, August 7, 2014

Why do mosquitoes always bite on our face ?

Yesterday night , I could not sleep properly . Mosquitoes were patrolling across the room . If one mosquito completes its mission of drinking MY blood , one more mosquito confirms its presence by singing a song in my ears.

I had switched ON the mosquito repellent . But as night advanced , the repellent liquid was empty. Mosquitoes were very happy.

They came near my ears , sing a song. Then they move towards my hand . Byte and drink blood. Though I am covering myself with blanket , mosquitoes are succeeding in entering inside the blanket somehow.

These mosquitoes always target my face and hands . They don't take trouble to come near my feet . I figured out may be I am always sleeping in the same fashion and they are used to the type . That's why I decided to change position.

I slept by keeping my head where my feet used to be , and feet in the place of head.

For nearly 10 minutes , there was no sound of mosquitoes . I chuckled to myself on foolishness of mosquitoes.

But I was wrong !

Soon they realised my changed position. They started their business as usual . I kept on wondering how did they come to know of my plan ?

Finally I got my answer.

Mosquitoes always come near the face to byte. It is not as a compliment for our beauty ! Till now I was thinking that they are sensing the smell of sweat.

But in our area , sweat comes from all part of body wherever skin is there ! Yet , they are targeting only the face and hands .

Mosquitoes are sensing our presence on the amount CO2 we exhale. We can't sleep without breathing. As we inhale oxygen ( O2 ) , we must exhale carbon di oxide ( CO2 ) .

Mosquitoes can sense this CO2 we exhale , and they always attack us on the source of gas i .e. our face and hands which is very near to face .  

Wednesday, August 6, 2014

Cliff Jumping

Nowadays cliff jumping has become a craze among people . They are jumping off a cliff into a lake or the ocean. This sport is equipment free.

This sport seems both thrilling and fun , but it is very dangerous. If we don't know the correct procedures , our first dive could also be our last !

When a person is performing this, he is going to hit the water at 25 miles per hour . This can compress the spine and also can break the bones.

It is necessary to select a place in which the bottom surface is free of stones .

Tuesday, August 5, 2014

Three cheers for electrical engineering !

Today morning around 6 am , there was a loud voice in the house.

After that , the glowing CFL bulb went off . I thought life of CFL bulb must be over and thats why it has went off. But it is the same case with other bulbs too.

We tried to switch ON tubelight. But it didn't flicker . We thought power / electricity is not there . But power was there as our refrigerator was working.

That implies power is still there. But none of the bulbs or fans are not getting ON.

Then we looked at power indicators . Every house  has 2 of them . One is for lighting circuit and another for heating circuit .

The indicator bulbs inside both of them were glowing .....

Then where is the problem ???????

???

If the fuse had melt , then the indicator bulbs will not glow as circuit will be open .

Finally , I concluded .....Power is there . Heating circuit is working fine as refrigerator is working . Lighting circuit power indicator bulb is glowing , that means no fuse wire melt down .


But none of the bulbs or fans were getting ON.

I nailed the culprit .......
It is our invertor.

Invertor was spoiled . Invertor was getting the power supply from lighting circuit . We made this arrangement since invertor must not be used for heating circuit apparatus such as refrigerator , washing machine , grinder , water pumps etc.

So invertor was made to get power supply directly from lighting circuit such as bulbs , fans , television etc. The other lighting circuit apparatus were attached to inverter . 
That means , when the power goes OFF , inverter was getting ON and it was supplying its stored power to lighting circuit apparatus.

So , we could switch ON lights , fans even in the absence of electricity.

Now invertor got spoiled. . Now there is an open circuit in the place of invertor. So , power even though it is present , could not reach the apparatus ( bulbs , fans ) because of this open circuit . After coming to know all these , my father gave the power supply directly to lighting circuit . Now invertor is not a part of it.

After this arrangement , our bulbs and fans are glowing / turning.

This is Electrical Engineering ! Proud to be a part of it .

Monday, August 4, 2014

Tulu saying ....

                                            ತುಳು ವಾಕ್ಯ


barsa budi bokka marat aditt untada , appe saiti bokka appe illad untada .

ಬರ್ಸ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ ಆಡಿಟ್ ಉಂತಡ , ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂತಡ 


Translation -----

barsa =  ಬರ್ಸ  = rain
budi =   ಬುಡಿ    = when over
bokka =   ಬೊಕ್ಕ   = afterwards
marat adit =   ಮರತ್ ಆಡಿಟ್   = under the tree
untada =   ಉಂತಡ    = don't stand
appe =    ಅಪ್ಪೆ   = mother
sait bokka =   ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ   = after death
appe illad =     ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್   = in mother's house

Summary -----------

This phrase describes present situation.

Rain had just come . Now it has stopped . But if we stand under a tree at that time , rain droplets which were stored in the leaves ' outer portion will fall over us  , making us wet.

Similarly , for a married girl , she will get a good treatment if her mother is alive. Her brothers will take care of her . But once her mother is dead , her brothers and sister in laws will not treat her in the usual manner that they were doing earlier. Means , she will not get respect.


Saturday, August 2, 2014

Bad effects of alcohol

Many of us know that alcohol is hazardous to life . But still many people consume alcohol; , be it in small or large quantity.

Here is an example that clearly says what is the bad effect of consumption of alcohol by taking a Scorpion for trial.

Just one drop of alcohol   was put on the head of a scorpion . After some time , it started acting strangely . It was going here and there like having no proper destination.

It continued its strange acts . Finally it was dead.....
No...... Not because of  heart attack !
by the sting from its tail !


PS : Scorpion's tail is having venom .

If it is the case with scorpion , what about humans who consume alcohol ?

Friday, August 1, 2014

Talkativeness , injurious to health . !

                              Talkativeness , injurious to health . 

Long time ago, a passerby found a skull on the road. As he was watching it closely, skull talked to him ! It said it can answer to any of his questions.

Passerby could not believe it , a talking skull ! Anyhow , he wanted to check what the skull is saying . He asked it to narrate the story of Ramayan .

Skull narrated the whole story of Ramayan, with appropriate shlokas in between ! Passerby now convinced
that skull must be of a scholar

He could not control his anxiety to tell others. But skull warned him against doing that. It warned him that he may face the same condition like that of skull .

But passerby didnt listen. What could happen ? He will show the talking skull to everyone and he would be world famous !

Soon he returned to his village and told about talking skull to fellow villagers. The news spread and reached to royal palace too.

King called the passerby . Passerby repeated the same story . King asked him to show the talking skull and let him to examine it.

Passerby agreed and went to same place where he had found the skull. Skull was still there. Passerby said the skull that King wants to see it himself.

Skull didnt say anything. Passerby carried the skull with him, to palace. After seeing the skull , King thought it looks like an ordinary skull.

King doubted that it will talk ! Passerby wanted to show the King , the knowledge of skull. He asked a question to skull. But it didnt answer.

Passerby repeated the question but skull was silent. He didnt lose hope. He asked an easy question.  Still , skull was silent.

King got angry. He thought passerby is spreading a false story about skull in village and driving people nuts ! He ordered his soldiers to behead the passerby.

Passerby was prosecuted. Now there are 2 skulls. !

That time, old skull began talking to new one !

Old skull said " Even I had the same punishment of spreading wrong message. If I had kept quiet , I would not face this condition. Thats why I asked you not to tell anyone. But your talkativeness cost your life now ."


.

Tuesday, July 29, 2014

Tulu proverb

I have recently come across a Tulu proverb which illustrates the value of our life.

Taret bareyina baravunu , iret poonjinda pova?

ತರೆಟ್  ಬರೆಯಿನ ಬರವುನು  , ಇರೆಟ್ ಪೂಜಿಂಡ ಪೋವ ?

Translation ---

Tare = ತರೆ  = forehead
bareyina = ಬರೆಯಿನ  = which is written
baravunu = ಬರವುನು = writing
ire = ಇರೆ = leaf
poojinda = ಪೂಜಿಂಡ = if we swipe
pova = ಪೋವ = will it get erased?

Summary ----

We , Hindus believe that our destiny ( future life ) is already written on our forehead by Brahma before our birth. We believe that our destiny can not be changed . Whatever is intended to happen , must happen. This proverb tells the same.
Ordinary handwriting can be erased just by swiping something vigorously.  But our destiny , which is handwriting of Brahma himself , if we try to erase it just by swiping a leaf on that , it can not be erased . Thats why , elders say " Man proposes and GOD disposes.

Monday, July 28, 2014

Murders by cat

Yes , this was the story in Saturday's adaalat serial.

KD proved that cat did not do murders , but circumstances were such that the presence of cat was there in every murder scene.

But KD proved that if a cat comes in contact with a person , it will shed its hairs on them . But there was nothing like that on dead bodies.

I wanted to check this fact.

Gunda , our neighbour's tomcat did not meet me yesterday . Today morning , he showed his face . I thought this is the time to check.

I grabbed him and made him to sit on my lap. He was very happy by seeing the sudden shower of love over him . ! He slept in no time.

Now I am in a fix. I do not want to wake him up . But what about my experiment ?!

That time , my mother opened a box and took out a packet of chips. Gunda had a good sense of smell , he can figure out eatables even he is sleeping !

Suddenly he jumped from my lap and went inside the house searching for the source of sound ! I started checking my dress.


There were hairs , but not so many as shown in serial .

Friday, July 25, 2014

Why do mobile / internet signals get disturbed when it rains?

I have observed it . When it rains , there is distortion in both mobile and internet signals. Mobile / internet signals we use are through wireless communications.

They make use of electro - magnetic waves to send signals through long distances. Rain attenuation is a problem in wireless communications . Rain , fog , ice crystals , snow all will absorb some of the signals , they can also scatter the waves.

This causes drop in the strength of signal or attenuation . 

Because of this , we experiance disturbance when receiving the signals when it is raining.

Kapil made my day !

Yesterday I was feeling gloomy. Since morning , it was raining. I was alone in the house whole day. Not interested to do any thing.

That time , as I always do , I switched on computer and started searching for " Comedy Nights With Kapil  " . I watched the 19th July episode of Comedy Nights having Pathan brothers as guests.

I always do things differently !

Finally Kapil made my day with his episode full of laughter . Kapil started his show , talking about game of golf . He said some funny facts to which even the professional golfers must agree .

Then came the guests of show , Pathan brothers , both are cricketers , elder one --- Yousuf Pathan is a batsman and the younger one -- Irfan Pathan is a bowler .

Then started the various comedy acts. Kapil asked the brothers to describe each other . Irfan said lot of good words about his brother . When Yousuf was asked he said " Irfan talks too much "!

Throughout the episode , it was Irfan who talked and Yousuf was just a listener !

Then Kapil's turn too came .  The brothers asked Kapil to explain the cricket terms , fine leg , silly point and byes.

Kapil gave the most humorous answer to each question .

Then Daadi planned  " Swayamvar " of Irfan !

Whole episode was full of fun.

I watched the same episode ' n' number of times ,
where n varies from 1 to 3 !

When I switched off computer , I was still smiling , remembering the funny acts played on show . Please do not take trouble to compare me with a Sardarji !